AJ NA SPLÁTKY CEZ QUATRO

Heureka.sk - overené hodnotenie obchodu aa-nabytok.sk


REKLAMAČNÉ PODMIENKY

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

KATER, s. r. o.
Spišská Nová Ves

IČO: 44099916
IČ DPH: SK2022610744

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 21841/V
Deň zápisu: 15.05.2008
Štatutárny orgán: Ing. Erik Katrenič

e-mail: info@aa-nabytok.sk


tel.: +421 918 186 527
+421 905 476 996

www.aa-nabytok.sk

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk


Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajúce z Občianskeho zákonníka
č. 250/2007 Zb. Živnostenského zákona č. 455/1991 Zb.  Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. a zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V zmysle vyššie uvedených zákonov v znení neskorších predpisov vydáva KATER, s.r.o., nasledovný REKLAMAĆNÝ PORIADOK, ktorým spotrebiteľa informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe  uplatnenia zodpovednosti za vady tovarov (ďalej len  "reklamácia") včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.


Zodpovednosť za vady predanej veci

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
  Predávajúci nezodpovedá za vady:
  - ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám a ktoré boli spôsobené neodbornou montážou,
  - o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel,
  - pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (zľava z ceny tovaru),
  - ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom
  nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca, alebo po uplynutí doby životnosti,
  - ktoré, boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasti,
  taktiež nemôžu byť predmetom reklamácie ( § 619 O.Z.).
 • Z hľadiska životnosti nábytku je dôležité dodržiavať návod na použitie a ošetrenie.
 • Záručná doba je 24 mesiacov. (§ 620 O.Z.)
 • Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim ( § 621 O.Z.).
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená do 30 dní. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú ( § 622 O.Z.).
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy.
 • Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci ( § 623 O.Z.).
 • Práva zo zodpovednosti na vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená (§ 625 O.Z.).
 • Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe ( § 626 O.Z.).

Postup pri uplatnení reklamácie

 • Kupujúci reklamáciu uplatňuje na kontaktnej adrese dodávateľa mailom: obchod@kater.sk .
 • Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistil.
 • Pri uplatnení reklamácie musí byť reklamovaná vec riadne vyčistená. Inak nebude reklamácia predávajúcim prevzatá a servisným technikom uznaná.
 • Pri reklamácii je potrebné doložiť pokladničný doklad o zaplatení tovaru a záručný list, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou reklamácie. Osoba, ktorá uplatňuje nároky z vád, popíše nedostatky mailom a pošle na mailovú adresu obchod@kater.sk.
 • V mailovej správe o reklamovanom výrobku kupujúci presne popíše vadu a spôsob, akým sa vada prejavuje. Následne budú reklamované diely objednané u výrobcu a dodané na adresu zákazníka. Ak bude nevyhnutná obhliadka reklamačnými technikmi, tak budú vyslaní na obhliadku. To všetko bude dohodnuté telefonicky a mailom so zákazníkom.
 • Kupujúci je povinný vytvoriť podmienky na overenie a riešenie uplatnenej reklamácie.
 • V mailovej správe o reklamovanom výrobku uvedie osoba uplatňujúca reklamáciu kontaktnú adresu (adresu, e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
Nesplnením vyššie uvedených reklamačných podmienok kupujúci ohrozuje kvalitu a časový priebeh reklamačného konania. Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, §4, písm. e) vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu (§2 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.).

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zákazník ma právo vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu na adresu predávajúceho v originálnom balení. Prepravné náklady znáša kupujúci v prípade, ak sa nejedná o reklamáciu. Následne po prekontrolovaní kompletnosti vráteného tovaru predávajúcim, predávajúci vráti zaplatenú čiastku na účet kupujúceho do 14 dní.
Ak zákazník využije na vrátenie tovaru dopravu firmy KATER, s. r. o., budú mu účtované náklady spojené s vrátením tovaru vo výške 20% z ceny tovaru. Tovar na dobierku nepreberáme.
Na vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy využije zákazník formulár na odstúpenie od zmluvy - pre stiahnutie súboru kliknite TU.


Vypracoval: Ing. Erik Katrenič
KATER, s. r. o.
MjdlYTU